Integrácia

Systémová integrácia

Systémová integrácia znamená spojenie rôznych softvérových komponentov, subsystémov v jeden fungujúci celok. V dnešnej dobe snáď každá organizácia používa viac informačných systémov. Hlavným prínosom systémovej integrácie je zefektívnenie komunikácie medzi jednotlivými systémami prostredníctvom vytvorenia potrebnej infraštruktúry a štandardizácie komunikácie medzi týmito systémami.

Integračná platforma patrí ku kľúčovým prvkom podnikovej architektúry. Voľba spoločnosti v dlhodobom horizonte určuje smer, ktorým sa bude uberať integrácia podnikových aplikácií (Enterprise Application Integration, EAI), ako bude ľahké či ťažké integrovať nové aj pôvodné aplikácie, ako rýchlo a efektívne bude možné uspokojiť dynamicky sa vyvíjajúce požiadavky biznis užívateľov.

Výkon, spoľahlivosť, dostupnosť, bezpečnosť a monitoring patrí k potrebným prevádzkovým atribútom. Pre vývoj služieb je podstatná podpora aktuálnych štandardov (WS- * a ďalšie) a integračných návrhových vzorov. Všeobecne je však kľúčovým parametrom podpora servisne orientovanej architektúry (SOA).

SOA

SOA je prístup k organizácii IT zdrojov pomocou jednotného riešenia, ktorý má za cieľ maximálne zvýšenie flexibility manažmentu podniku. Servisná architektúra modularizuje IT zdroje a vytvára voľne viazané business procesy určené na šírenie informácií v systéme. Pre dobre navrhnutú servisne orientovanú architektúru je nevyhnutná nezávislosť business procesov na platforme, pretože iba takto možno zabezpečiť potrebné navýšenie flexibility v podniku. Každý IT prostriedok, systém, aplikácia alebo obchodný partner môže vystupovať ako služba. SOA je v podstate zoznam služieb, ktoré komunikujú medzi sebou a ku komunikácii využívajú štandardizované protokoly a dohodnuté rozhrania. Vďaka týmto rozhraniam sa môže meniť implementácia služieb, bez toho aby bola ovplyvnená schopnosť systému tieto služby používať. Z pohľadu IT integrácie, SOA zjednodušuje manažment distribuovaných zdrojov, vyžaduje menej hardvéru, je spoľahlivejšia a lacnejšia. Z obchodného pohľadu SOA dovoľuje vývoj novej generácie dynamických aplikácií vzťahujúcich sa k množstvu obchodných záležitostí kritických pre rast a konkurencieschopnosť podniku. Opätovné použitie služieb je považované za jednu z hlavných výhod SOA.

Máte otázky? Neváhejte se na nás obrátit telefonicky na čísle +421  911 355 123 alebo online pomocou kontaktného formulára.